Our Team

Faculty Advisor

Dr. Kshipra Moghe

+91 9822746461

Secretary

Vansh Warikoo

+91 9906959141

Showflow Director

Rutuja Mohite

+91 7666551908

Accounts Heads

Harsh Bihani

+91 7888136562

Nayan Marne

+91 7448161061

Corporate Outreach Group Heads

Prajwal Randive

+91 7249657113

Shambhavi Sapa

+91 8308124999

Decor Heads

Anushri Patil

+91 8010963198

Dhananjay Sanap

+91 9766567274

Graphic Design Heads

Venkatesh Kadam

+91 8104439691

Shreemay Dixit

+91 9763843690

Web Heads

Aman Tejwani

+91 7666929332

Pradnyesh Utpat

+91 8668471548

Finance Heads

Anish Jagtap

+91 9552930740

Pratham Jain

+91 9579910183

Documentation Heads

Jharna Chaudhari

+91 7249330563

Mallika Maheshkar

+91 7727934103

Production Heads

Piyush Birari

+91 9421989960

Vishal Girwale

+91 9594529692

Print and Purchase Heads

Prathamesh Pawar

+91 9175995258

Yogesh Sardar

+91 9561708698

Events and Proshows Heads

Aryan Maria

+91 9766260001

Asmi Sathe

+91 7666144658

Parva Shah

+91 8128152401

Media and VFX Heads

Ashutosh Moharir

+91 7218992893

Sana Shikalgar

+91 8983074577

Yogesh Katre

+91 7030520703

Marketing Heads

Anish Kale

+91 8237896501

Srushti Giri

+91 8766963765

Om Shah

+91 9503233112

Public Relations and Outreach Heads

Atharva Katkhede

+91 7057060218

Harshal Kamble

+91 8828748070

Vaishnavi Thakur

+91 9370991057